ระบบจองการรับสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

Postal Booking

** สถานที่รับสิ่งของ : ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ **
** Pick up Location : Postal Customs Service Division **