ระบบจองการรับสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

Postal Booking

แก้ไขวันที่/เวลา การจองรับสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

** สถานที่รับสิ่งของ : ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ **
** Pickup Location : Postal Customs Service Division **